Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR NUNNIKHOVEN

 

1.         Definities

Advocatenkantoor Nunnikhoven is een eenmanszaak, op de voorzijde van het briefpapier staan de werkzame advocaat(en). Met Advocatenkantoor Nunnikhoven worden niet slechts de werkzame advocaat(en) bedoeld maar tevens aan Advocatenkantoor Nunnikhoven verbonden personen die door haar bij de uitvoering van de opdracht(en) van cliënten worden ingeschakeld. Advocatenkantoor Nunnikhoven is gevestigd in Tilburg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51921995 en is bekend onder BTW nummer NL 136333953B02.

 

2.         Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, waaronder overeenkomsten van opdracht, tussen Advocatenkantoor Nunnikhoven en de contractspartij van Advocatenkantoor Nunnikhoven, hierna de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor Nunnikhoven, maar ook ten behoeve van alle partners (als hiervoor bedoeld) respectievelijk alle andere personen die voor Advocatenkantoor Nunnikhoven werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Advocatenkantoor Nunnikhoven van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Nunnikhoven aansprakelijk zou kunnen zijn. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

 

3.         Overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand, nadat de opdracht door Advocatenkantoor Nunnikhoven is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Advocatenkantoor Nunnikhoven slechts worden vertegenwoordigd door aan Advocatenkantoor Nunnikhoven verbonden advocaten. De cliënt stemt ermee in, dat Advocatenkantoor Nunnikhoven de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren. Bij de uitvoering van een opdracht mag Advocatenkantoor Nunnikhoven mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Advocatenkantoor Nunnikhoven zijn verbonden. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten. Een opdracht is voor onbepaalde tijd. Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

 

4.         Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) door Advocatenkantoor Nunnikhoven leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Nunnikhoven wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Advocatenkantoor Nunnikhoven komt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het Advocatenkantoor Nunnikhoven beperkt tot een bedrag van € 25.000,- of, indien het door Advocatenkantoor Nunnikhoven in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 50.000,-. Bij het inschakelen van derden door Advocatenkantoor Nunnikhoven, zal Advocatenkantoor Nunnikhoven steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Nunnikhoven is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Advocatenkantoor Nunnikhoven aansprakelijk is voor fouten van door Advocatenkantoor Nunnikhoven ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Advocatenkantoor Nunnikhoven bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, internetapplicaties, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Advocatenkantoor Nunnikhoven aansprakelijk is.

 

5.         Toevoeging

Min- en onvermogenden kunnen in betreffende gevallen aanspraak maken op een toevoeging, gefinancierde rechtsbijstand. De raad voor rechtsbijstand beslist hierover. Voor het aanvragen dien ik te beschikken over uw persoonsgegevens en die van uw partner. U moet bij de afgifte van een toevoeging rekening houden met een eigen bijdrage. De mogelijkheid bestaat om bijzondere bijstand aan te vragen voor de eigen bijdrage. Verschotten (bv. griffierecht) komen voor uw rekening. Bij de aanvraag wordt uitgegaan van het peiljaar, het tweede kalenderjaar voorafgaand aan de toevoegingsaanvraag. U kunt om een peiljaarverlegging vragen binnen 6 weken na de beslissing op de aanvraag van de toevoeging als uw actuele inkomen aanzienlijk lager is. Een toevoeging heeft een voorwaardelijk karakter. Als er financiële opbrengst is, kan de toevoeging worden ingetrokken en zijn de proceskosten voor u. U dient dan zelf zorg te dragen voor de kosten van de rechtsbijstand. Indien u definitief wordt veroordeeld in een strafrechtelijke procedure toetst de raad voor rechtsbijstand uw inkomen en vermogen. Is uw vermogen of inkomen hoger dan toegestaan, dan vordert de raad de subsidie van u terug. Zie verder www.rechtsbijstand.nl. Wanneer er door de raad in eerste instantie geen toevoeging wordt toegekend, zal u honorarium in rekening worden gebracht.

 

6.         Declaratie

Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het honorarium is de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Advocatenkantoor Nunnikhoven voor uitvoering van de overeenkomst met haar cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt. Behoudens andere afspraken is dit €200 exclusief BTW. Verschotten zijn de kosten die Advocatenkantoor Nunnikhoven in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt en kantoorkosten zijn de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. Advocatenkantoor Nunnikhoven is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Advocatenkantoor Nunnikhoven is gerechtigd jaarlijks het tijdevenredige honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

 

7.         Nakoming

Betaling dient plaats te vinden in euro, binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening vermeld op de factuur of op een andere door Advocatenkantoor Nunnikhoven aan te wijzen rekening. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Advocatenkantoor Nunnikhoven of de betreffende daarmee gelieerde Stichting Derdengelden gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. Bij overschrijding van een termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) verschuldigd, tenzij de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welke geval een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente (artikel 6:119 BW) verschuldigd is. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de cliënt zijn Advocatenkantoor Nunnikhoven en haar Stichting Beheer Derdengelden gerechtigd voor of van de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de cliënt aan Advocatenkantoor Nunnikhoven verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

 

8.         Geschillencommissie Advocatuur

Mijn kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage. Indien u een klacht heeft kunt u hiervoor om de kantoorbrochure vragen. Er is een interne klachtenregeling die beschrijft hoe u een klacht kan voorleggen om tot een oplossing te komen. Wanneer het een en ander met in achtneming van de termijnen in de kantoorbrochure in uw ogen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

9.         Toepasselijk recht en forumkeuze

Rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Nunnikhoven is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen (klachten uitgezonderd) zullen uitsluitend worden beslist door de Rechtbank Breda. De algemene voorwaarden 2016 prevaleren boven de oude algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Nunnikhoven.

 

10.       Privacystatement

Er is een privacystatement. Hiervoor wordt verwezen naar de website, www.advocatenkantoornunnikhoven.nl.

 

Deze voorwaarden zijn gereviseerd medio maart 2019 en vervangen de oude voorwaarden die nog op het briefpapier staan.